Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Basın açıklamaları ve stand açılması ile ilgili karar
 
Karar Tarihi : 07/01/2015 
Karar No      : 2015/01

                                                                        Amaç


Madde 1- Bu karar Anayasa ve Avrupa İnsan Haklan Sözleşmesinin düşünce ve kanaatleri açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, ilimizdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamaları ile stand açılması faaliyetlerinin, kamu güvenliği açısından düzenlenmesi amacım taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu karar, basın açıklaması ile stand açacak yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

                                                                   Hukuki Dayanak


Madde 3- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 11. maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 02 Kasım 2012 tarih ve 2012/64 sayılı genelgesi.

                                                                        Genel Esaslar


Madde 4- İlimizdeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler, sendikalar, vakıflar, demekler, odalar, birlikler, ticari ortaklıklar ve tüzel kişiliğe haiz diğer kuruluşlar ile gerçek kişiler, kamuoyu oluşturmak amacıyla şiddet içermeden, kamu güvenliği ve kamu düzenini bozmadan, gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, günlük hayatın seyrini kesintiye uğratmadan, başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, yaya ve araç trafiğine engel olunmadan, makul sayıda katılımla, el ile taşınabilir ses yükseltici cihazlar ile (2) saati geçmemek üzere basın açıklaması yapabilirler ve Valilik Makamına verilecek bildirimdeki süreyi aşmamak kaydıyla her çeşit stand açabilirler.

                                       Basın Açıklaması Yapılamayacak ve Stand Açılamayacak Yerler;

Madde 5-

a)                  Valilik, Adliye Sarayı, İl Jandarma Komutanlığı, 2. Hudut Tabur Komutanlığı, Askerlik Şubesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer hizmet binaları, İtfaiye, Devlet Hastanesi, Eğitim ve öğretim kurumlarının hizmet binaları, eklentileri ve bahçelerinde, binaların dış kapı önlerinde basın açıklaması yapılamaz ve stand açılamaz.

b)                  Diğer kamu kurumu hizmet binaları ile bahçelerinde basın açıklaması yapılamaz, kurumsal hizmetler dışında stand açılamaz.

c)                  Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile kamuya ait Öğrenci yurtlarına ait binalarda, bahçelerinde, dış kapı giriş ve çıkış önleri ile yakın çevresinde (takriben 25 metre) basın açıklaması yapılamaz, stant açılamaz.

d)                  Sivil toplum örgütleri kendilerine ait bina önlerinde basın açıklaması yapabilir ve imza standı açabilirler. Ancak başka bir sivil toplum örgütüne ait bina önünde basın açıklaması yapamaz ve stand açamazlar.

e)                  Devlet Hastanesi önü ile Öncüpınar Hudut Kapısı ve arasında bulunan devlet karayolu üzerinde ve 25 metre yakın çevresinde basın açıklaması yapılamaz, stand açılamaz.

f)    - Diğer yerlerde yapılacak basın açıklaması ve açılacak standlar araç ve yaya trafiğini, halkın günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyici mahiyette olmayacaktır.

Madde -6 İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından, basın açıklaması yapmak ve stand açmak güneşin batışından (2) saat sonrası ile güneşin doğuşuna kadar geçecek süre içerisinde yapılması yasaktır.

Cezai İşlem

Madde 7- Yukarıda alınan kararlara uymayan sorumlular ve iştirak edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi, faaliyetin kanunsuz hale dönüşmesi durumunda ise 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri kapsamında, idari ve adli işlem yapılacaktır.

                                                                              Kaldırılan Hükümler


Madde 8- Kilis Valiliğinin 06/01/2014 tarih ve 2014/05 sayılı basın açıklamalarının nerelerde yapılamayacağı ve standlann nerelerde açılamayacağına dair karar yürürlükten kaldırılmıştır.

                                                                                       ​Yürürlük

Madde 9- Bu karar yeni bir karar alınana kadar geçerli olup, mahalli bir gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer ve ilgililere tebliğ yerine geçer.

                                                                                        Yürütme


Madde 10- Bu karar hükümleri Kilis Valiliği tarafından yürütülür.​

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü