Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Basın Açıklaması Yapılamayacak ve Stand Açılamayacak Yerler
 

T.C.

KİLİS VALİLİĞİ

 

 

 

Karar Tarihi               : 02/01/2018

Karar No                    : 2018/01

Konu                           : Basın Açıklaması Yapılamayacak

                                     ve Stand Açılamayacak Yerler

 

 

 

 

Amaç

Madde 1- Bu karar Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin düşünce ve kanaatleri açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, ilimizdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamaları ile stand açılması faaliyetlerinin, kamu güvenliği açısından düzenlenmesi amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu karar, basın açıklaması ile stand açacak yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 11. maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 02 Kasım 2012 tarih ve 2012/64 sayılı genelgesi.

Genel Esaslar

Madde 4- İlimizdeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler, sendikalar, vakıflar, dernekler, odalar, birlikler, ticari ortaklıklar ve tüzel kişiliğe haiz diğer kuruluşlar ile gerçek kişiler, kamuoyu oluşturmak amacıyla şiddet içermeden, kamu güvenliği ve kamu düzenini bozmadan, gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, günlük hayatın seyrini kesintiye uğratmadan başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, yaya ve araç trafiğine engel olunmadan, makul sayıda katılımla, el ile taşınabilir ses yükseltici cihazlar ile (2) saati geçmemek üzere 5. maddede, belirtilen istisnalar dışında basın açıklaması yapabilirler ve Valilik Makamına verilecek bildirimdeki süreyi aşmamak kaydıyla her çeşit stand açabilirler.

Basın Açıklaması Yapılamayacak ve Stand Açılamayacak Yerler;

Madde 5-

a)      Valilik, Adliye Sarayı,  İl Jandarma Komutanlığı, 2. Hudut Tabur Komutanlığı,  Askerlik

Şubesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer hizmet binaları, İtfaiye, Devlet Hastanesi, Eğitim ve Öğretim kurumlarının hizmet binaları, eklentileri ve bahçelerinde, binaların dış kapı önlerinde basın açıklaması yapılamaz ve stand açılamaz.

b)      Diğer kamu  kurumu   hizmet   binaları   ile   bahçelerinde  basın  açıklaması  yapılamaz,

kurumsal hizmetler dışında stand açılamaz.

c)      Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile kamuya ait öğrenci yurtlarına ait binalarda,  bahçelerinde,

dış kapı giriş ve çıkış önleri ile yakın çevresinde (takriben 25 metre) basın açıklaması yapılamaz, stant açılamaz. 

            d) Sivil toplum örgütleri kendilerine ait bina önlerinde basın açıklaması yapabilir ve imza standı açabilirler. Ancak başka bir sivil toplum örgütüne ait bina önünde basın açıklaması yapamaz ve stand açamazlar.

e) Devlet Hastanesi önü ile Öncüpınar Hudut Kapısı ve arasında bulunan devlet karayolu üzerinde ve 25 metre yakın çevresinde basın açıklaması yapılamaz, stand açılamaz.

f)- Diğer yerlerde yapılacak basın açıklaması ve açılacak stantlar araç ve yaya trafiğini, halkın günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyici mahiyette olmayacaktır.

Madde -6 İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından, basın açıklaması yapmak ve stand açmak güneşin batışından güneşin doğuşuna kadar geçecek süre içerisinde yasaktır.

 

 

Sayfa 1/2

 

Cezai İşlem

Madde  7- Yukarıda alınan kararlara uymayan sorumlular ve iştirak edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi, faaliyetin kanunsuz hale dönüşmesi durumunda ise 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri kapsamında, idari ve adli işlem yapılacaktır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 8- Kilis Valiliğinin 03/01/2017 tarih ve 2017/01 sayılı basın açıklamalarının nerelerde yapılamayacağı ve stantların nerelerde açılamayacağına dair karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9- Bu karar yeni bir karar alınana kadar geçerli olup, mahalli bir gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer ve ilgililere tebliğ yerine geçer.

Yürütme

Madde 10- Bu karar hükümleri Kilis Valiliği tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

Dr.Mehmet TEKİNARSLAN

ValiBASIN VE KAMUOYUNA

 

2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümlerine göre ilimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişilerin düzenleyecekleri açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşlerinde kullanılacak, yürüyüş güzergâhları, miting alanları, afiş ve pankart asılacak yerler ile asılmayacak yerler, Valilik Makamının 02/01/2018 tarih ve 9 sayılı oluru ile tespit edilerek uygulamaya konulmuştur.

 

MİTİNG ALANLARI VE YÜRÜYÜŞ GÜZERGÂHLARI

1 NO’LU ASIL TOPLANTI YERİ, TOPLANMA VE GÖSTERİ                                       YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI

 

Toplantı Yeri (Miting) Alanı           :Cumhuriyet Meydanı

Toplanma (Başlama) Yeri               :Hacı Cümbüş Camii ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki alan (Cumhuriyet Caddesi, 7 Aralık Sokak, Akpınar Caddesi, Zekeriya Korkmaz Bulvarı, Yeni Hal Sokak ve İpşir Paşa Caddelerinin kesiştiği alan)

Yürüyüş Güzergâhı                         :Hacı Cümbüş Camii ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki alandan başlayıp, Cumhuriyet Caddesini takiben Cumhuriyet Meydanına kadar olan güzergâh

Dağılma Güzergâhı                          :Cumhuriyet Caddesi, Murtaza Caddesi, Cihangir Sokak, Hasenek Sokak, Şehitler Abidesi Caddesi, Cambazlar Sokak, Sütkasteli Caddesi, Mevlevihane Sokak, Av. Alaattin Timurtaş Sokağı ile Belediye Sokağı istikameti.

 

1 NO’LU ASIL TOPLANTI YERİNİN 2 NO’LU (ALTERNATİF/YEDEK) TOPLANMA YERİ VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI

Toplantı Yeri (Miting) Alanı           :Cumhuriyet Meydanı

Toplanma (Başlama) Yeri               :Adnan Menderes Kavşağı

Yürüyüş Güzergâhı                         :Adnan Menderes Kavşağı, Nemika Caddesi ve Abuşağa Caddesinden Cumhuriyet Meydanına kadar olan güzergâh

Dağılma Güzergâhı                          :Cumhuriyet Caddesi, Murtaza Caddesi, Cihangir Sokak, Hasenek Sokak, Şehitler Abidesi Caddesi, Cambazlar Sokak, Sütkasteli Caddesi, Mevlevihane Sokak, Av. Alaattin Timurtaş Sokağı ile Belediye Sokağı istikameti.

 

2 NO’LU ASIL TOPLANTI YERİ, TOPLANMA VE GÖSTERİ                                       YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI

Toplantı Yeri (Miting) Alanı           :Recep Tayyip Erdoğan Meydanı

Toplanma (Başlama) Yeri               :Fidanlık kavşağının kuzey tarafı (Mercidabık Caddesi ile Küçük Çarşı Caddesinin kesiştiği yerdeki boş alan)

Yürüyüş Güzergâhı                         :Fidanlık kavşağından başlayıp, Mercidabık Caddesini takiben Recep Tayyip Erdoğan Meydanına kadar olan güzergâh

Dağılma Güzergâhı                          :Kurt Ağa Caddesi, Yeşilsu Sokak, Ahmet Rasim Caddesi, Kanalboyu Caddesi, Mustafa Beyazıt Caddesiyle Binbaşı Ercan Sokak istikameti.

 

2 NO’LU ASIL TOPLANTI YERİNİN 2 NO’LU (ALTERNATİF/YEDEK) TOPLANMA YERİ VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞÜ GÜZERGÂHI

Toplantı Yeri (Miting) Alanı           :Recep Tayyip Erdoğan Meydanı

Toplanma (Başlama) Yeri               :Adnan Menderes Kavşağı

Yürüyüş Güzergâhı                         :Adnan Menderes Kavşağı, Nemika Caddesi, Kurt Ağa Caddesini takiben, Recep Tayyip Erdoğan Meydanına kadar olan güzergâh

Dağılma Güzergâhı                          : Kurt Ağa Caddesi, Yeşilsu Sokak, Ahmet Rasim Caddesi, Kanalboyu Caddesi, Mustafa Beyazıt Caddesiyle Binbaşı Ercan Sokak istikameti.

 

2911 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILACAK ETKİNLİKLERİ DUYURU AMAÇLI AFİŞ, PANKART, İLAN GİBİ BASILI MATERYALLERİN ASILACAĞI YERLER

 

Afiş ve Pankart Asılacak Yerler                 : Şehir merkezindeki bilboard panoları, kamuya ait olmayan bina ve tesisler.

Afiş ve Pankart Asılamayacak Yerler       : Kamu kurum ve kuruluşlarına ait bina ve tesislere, bunlara ait bahçe duvarlarına, sokaklarda trafiği yönlendiren işaret levha ve direklerine, kamuya ait pano ve direklere, trafiği tehlikeye düşürecek şekilde üst ve alt geçitlere afiş, pankart, ilan, poster vb. materyallerin asılması ve yapıştırılması yasaktır.

 

Kamuoyuna ve basına duyurulur.

 

 

KİLİS VALİLİĞİ
​​

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü