Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Basın Açıklaması Yapılamayacak ve Stand Açılamayacak Yerler
 
​​T.C.
KİLİS VALİLİĞİ

 

 

 

Karar Tarihi             : 02/01/2019

Karar No                   : 2019/01

Konu                          : Basın Açıklaması Yapılamayacak ve

  Stand Açılamayacak Yerler

                                   

 

 

 

 

Amaç

Madde 1- Bu karar Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin düşünce ve kanaatleri açıklama ve yayma hürriyeti kapsamında, ilimizdeki gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılacak basın açıklamaları ile stand açılması faaliyetlerinin, kamu güvenliği açısından düzenlenmesi amacını taşımaktadır.

Kapsam

Madde 2- Bu karar, basın açıklaması ile stand açacak yerli, yabancı gerçek ve tüzel kişilerin sorumluluğu ile kamu görevlilerinin görev ve yetkilerini kapsar.

Hukuki Dayanak

Madde 3- 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9. ve 11. maddeleri ile İçişleri Bakanlığının 02 Kasım 2012 tarih ve 2012/64 sayılı genelgesi.

Genel Esaslar

Madde 4- İlimizdeki kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, siyasi partiler, sendikalar, vakıflar, dernekler, odalar, birlikler, ticari ortaklıklar ve tüzel kişiliğe haiz diğer kuruluşlar ile gerçek kişiler, kamuoyu oluşturmak amacıyla şiddet içermeden, kamu güvenliği ve kamu düzenini bozmadan, gürültü ve çevre kirliliğine yol açmadan, günlük hayatın seyrini kesintiye uğratmadan başkalarının hak ve özgürlüklerini kısıtlamadan, yaya ve araç trafiğine engel olunmadan, makul sayıda katılımla, el ile taşınabilir ses yükseltici cihazlar ile (2) saati geçmemek üzere 5. maddede, belirtilen istisnalar dışında basın açıklaması yapabilirler ve Valilik Makamına verilecek bildirimdeki süreyi aşmamak kaydıyla her çeşit stand açabilirler.

Basın Açıklaması Yapılamayacak ve Stand Açılamayacak Yerler;

Madde 5-

a)      Valilik, Adliye Sarayı,  İl Jandarma Komutanlığı, 2. Hudut Tabur Komutanlığı,  Askerlik

Şubesi Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ve diğer hizmet binaları, İtfaiye, Devlet Hastanesi, Eğitim ve Öğretim kurumlarının hizmet binaları, eklentileri ve bahçelerinde, binaların dış kapı önlerinde basın açıklaması yapılamaz ve stand açılamaz.

b)     Diğer kamu  kurumu   hizmet   binaları   ile   bahçelerinde  basın  açıklaması  yapılamaz,

kurumsal hizmetler dışında stand açılamaz.

c)      Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile kamuya ait öğrenci yurtlarına ait binalarda,  bahçelerinde,

dış kapı giriş ve çıkış önleri ile yakın çevresinde (takriben 25 metre) basın açıklaması yapılamaz, stant açılamaz. 

            d) Sivil toplum örgütleri kendilerine ait bina önlerinde basın açıklaması yapabilir ve imza standı açabilirler. Ancak başka bir sivil toplum örgütüne ait bina önünde basın açıklaması yapamaz ve stand açamazlar.

e) Devlet Hastanesi önü ile Öncüpınar Hudut Kapısı ve arasında bulunan devlet karayolu üzerinde ve 25 metre yakın çevresinde basın açıklaması yapılamaz, stand açılamaz.

f)- Diğer yerlerde yapılacak basın açıklaması ve açılacak stantlar araç ve yaya trafiğini, halkın günlük zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyici mahiyette olmayacaktır.

Madde -6 İlimiz merkezinde gerçek ve tüzel kişiler tarafından, basın açıklaması yapmak ve stand açmak güneşin batışından güneşin doğuşuna kadar geçecek süre içerisinde yasaktır.

 

 

 

Cezai İşlem

Madde  7- Yukarıda alınan kararlara uymayan sorumlular ve iştirak edenler hakkında, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi, faaliyetin kanunsuz hale dönüşmesi durumunda ise 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri kapsamında, idari ve adli işlem yapılacaktır.

Kaldırılan Hükümler

Madde 8- Kilis Valiliğinin 02/01/2018 tarih ve 2018/01 sayılı basın açıklamalarının nerelerde yapılamayacağı ve stantların nerelerde açılamayacağına dair karar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 9- Bu karar yeni bir karar alınana kadar geçerli olup, mahalli bir gazetede yayınlandığı gün yürürlüğe girer ve ilgililere tebliğ yerine geçer.

Yürütme

Madde 10- Bu karar hükümleri Kilis Valiliği tarafından yürütülür.

 

 

 

 

 

Recep SOYTÜRK

Vali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ​

 
 
 • İçişleri Bakanlığı
 • BİMER
 • Kurumsal E-Posta
 • Polis Akademisi
 • E-Devlet Hizmetleri
 • Emniyet Teşkilati Mensupları Hanımları Yardımlaşma Derneği
 • Polis Radyosu
 • EGM Çocuk Sayfası
 • Polis Bakım Ve Yardım Sandığı
 • Ulusal Araştırma Platformu
 • Turn Back Crime
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü